NL FR

MoJuice :: Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ons en de opdrachtgever. Zij hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. PRIJSOPGAVE

Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door ons wordt bevestigd en daartegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en wij met instemming van de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht hebben aangevat, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

4. MEERDERE AGENTSCHAPPEN

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere agentschappen wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen. Op ons verzoek dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureaus de opdracht is verstrekt.

5. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

6. GEBRUIK ANDERE TOELEVERANCIERS

Opdrachten aan derden met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het voorwerp van de opdracht, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Wij houden ons voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig - beschikbaar voor overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen wij, voor risico van de opdrachtgever en tegen overeen te komen voorwaarden, als gemachtigde optreden.

De uitvoering van onze opdracht omvat tevens de aanvaarding door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van deze derden tot wie wij ons richten voor de opdracht.

7. OPLEVERING

Wanneer wij geen gedetailleerde goedkeuringsprocedure per ontwikkelingsfase overeenkomen, zullen partijen, alvorens tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging wordt overgegaan, elkaar in de gelegenheid stellen de laatste proef, revisieproef of het laatste prototype van de opdracht te controleren, goed te keuren en voor akkoord te ondertekenen. Wanneer door tijdsgebrek buiten onze wil dit formeel akkoord onmogelijk is, draagt de opdrachtgever het risico.

8. TERMIJN VAN VOLTOOIING

Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Wij zijn, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever ons dienaangaande per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. De overschrijding van de opgegeven termijn geeft geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding of het slechts gedeeltelijk betalen van het oorspronkelijke factuurbedrag door de opdrachtgever.

9. EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen alle materiële eigendomsrechten alsook alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het voorlopige en/of definitieve ontwerp van artistieke, fotografische, digitale, elektronische en andere producties, domeinnamen, creaties, opmaak, uitvoeringen alsmede ten aanzien van de daarvan gemaakte reproducties, exclusief behouden blijven door ons.

Eventuele overdracht van deze rechten aan de opdrachtgever wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garanderen wij te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot het door ons geleverde werk of prestaties. Materiaal dat door de opdrachtgever voor reproductie of integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd wordt geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever zal ons vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht.

10. CREDIT - PRIJZEN

Wij zijn gerechtigd om onze creaties te signeren en/of te voorzien van ons identificatieteken. Op ons verzoek en na onderling overleg aangaande de modaliteiten, zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van onze credit.

11. WIJZIGINGEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder ons schriftelijk akkoord veranderingen in de voorlopige of definitieve creaties aan te brengen. Wij kunnen deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging ons als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijk door ons gehanteerde tarieven.

12. HONORARIUM BIJ GEWIJZIGDE OPDRACHT

Indien wij door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt zijn meer of andere werkzaamheden te verrichten, behouden wij ons het recht voor deze werkzaamheden apart in rekening te brengen.

13. BETALINGSVERPLICHTING

Behoudens afwijkend schriftelijk beding, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, dit binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door ons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een moratoire intrest verschuldigd van 1% per maand. Zowel administratieve als buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De administratieve en/of buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.

Onze facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de vijf (5) werkdagen na datum van de betreffende factuur.

14. PERIODIEKE BETALINGEN

Wij hebben het recht, gedurende een opdracht, periodiek de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

15. OPSCHORTING

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door ons binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken.

16. HERROEPEN VAN DE OPDRACHT

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ons zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat ogenblik gemaakt, te voldoen, onverminderd ons recht alle werkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

17. DUUROVEREENKOMSTEN

Wanneer onze werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten voor de opdrachtgever van werkzaamheden met een gelijkaardig karakter, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging per aangetekende brief, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden.

18. OVERMACHT

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat wij de opdracht verder vervullen, hebben wij het recht om deze opdracht neer te leggen cq. op te schorten, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. In dit geval hebben wij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en zullen wij de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de opdracht verder vervullen, dan hebben wij, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

19. AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

De opdrachtgever draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Onze aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het ons toekomende honorarium uit hoofde van de bewuste opdracht. Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) kalenderdagen na het voorvallen van het schadeverwekkend feit per aangetekend schrijven aan ons meegedeeld worden.

Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van het materiaal dat ons door de opdrachtgever werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van onze opdracht of anderszins.

20. BELGISCH RECHT

Op de overeenkomst tussen ons en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel die rechtbanken bevoegd waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.